Proiect VALINTEGR

„Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar”

OBICTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI

SISTEM COMPLEX DE VALORIFICARE INTEGRALĂ A UNOR SPECII AGRICOLE CU POTENŢIAL ENERGETIC ŞI ALIMENTAR

Proiectul „Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar” vizează îmbunătățirea performanței instituționale a partenerilor: SCDA Secuieni, Universitatea din Craiova, ICPA București, INMA București, IBA București, Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UDJG) şi SCDCPN Dăbuleni. Acestea reprezintă entități publice de cercetare cu tradiție şi posibilități de relansare în domeniul BIOECONOMIE, subdomeniul: AGRO-ALIMENTAR – Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale. Acest aspect este posibil prin susținerea și dezvoltarea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional în vederea dezvoltării unor tehnologii şi echipamente inovative care să permită valorificarea integrală a producției culturilor de sorg (boabe şi zaharat), topinampur şi cânepă.

Aceste specii prezintă un potențial ridicat energetic şi alimentar, fiind adaptate impactului schimbărilor climatice şi vor fi experimentate în trei zone de referinţă ale ţării: Sudul Olteniei, Câmpia Caracalului şi Centrul Moldovei. Totodată, se urmăreşte creşterea capacităților de transfer a rezultatelor obţinute aplicabile între parteneri şi în mediul economic.

Prin corelarea și coordonarea activităților și resurselor în cadrul organizațiilor publice de cercetare implicate în consorțiu, cu profil de specializare similar și/sau complementar culturilor de câmp, se va urmări valorizarea competențelor acestora prin rezultate ale cercetării oferite mediului economic și social.
Tehnologiile, echipamentele şi produsele care urmează a fi obținute în cadrul proiectului vor permite tuturor partenerilor participanți la proiect să-și lărgească gama de servicii de cercetare oferite, sa-şi perfecționeze și/sau specializeze resursa umană, respectiv să-și dezvolte competențele în domeniul principal de activitate. Scopul implementării acestor tehnologii, produse şi echipamente ce vor fi dezvoltate în cadrul proiectului este de a valorifica integral produsele, subprodusele şi reziduurile rezultate din culturile de sorg boabe şi zaharat, topinambur şi cânepă, în domeniul energetic şi alimentar, optimizarea procesului de cultură a acestor culturi, corelat cu cele mai moderne tehnologii de cultivare şi valorificare, astfel încât să permită tuturor entităților implicate consolidarea competențelor științifice și tehnice în acest domeniu de importanță strategică pentru dezvoltarea economică și socială a României (culturile de câmp).
Obiectivele proiectului se încadrează în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României (orizonturi 2013-2020-2030) și cerințele actuale ale Directivelor Europene referitoare la Politicile de mediu, Reducerea deșeurilor alimentare și creșterea eficienței lanțului alimentar, sau Strategia globală pentru stoparea pierderii biodiversității.